Menu Sluiten

Privacy

Privacy Statement 

Algemeen 

De mogelijkheid bestaat dat ISAtrain  persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden verwerkt. ISAtrain  respecteert uw persoonsgegevens en zal integer, betrouwbaar en respectvol omgaan met persoonsgegevens, zeker wanneer dit gevoelige gegevens betreft. 

Persoonsgegevens 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG beschreven informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door ISAtrain  worden verwerkt. 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats wanneer we een zakelijke relatie met u hebben, willen krijgen of hebben gehad of als we contact met u en/of uw vertegenwoordigers hebben gehad. Onder verwerken verstaan we alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het inzien, kopiëren, opslaan, doorsturen, aanpassen, archiveren, verwijderen of vastleggen van gegevens. 

Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan ons beschikbaar stelt, wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ISAtrain  heeft verstrekt. Ook kunnen we uw gegevens ontvangen vanuit groepsonderdelen binnen ISAtrain , leveranciers, partijen waar we mee samenwerken, openbare bronnen of een andere partij omdat u toestemming aan die partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen. 

Afhankelijk van de situatie verwerken we onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en andere gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. 

Ook kunnen de volgende (automatisch) verzamelde informatie worden verwerkt als gevolg van uitgevoerde phishing simulaties en/of ten behoeve van (online) trainingen (voortgang, resultaten en afdelingen): IP-adres, browsernaam, details van het besturingssysteem, domeinnaam, datum van bezoek, tijdstip van bezoek, bekeken pagina’s of andere soortgelijke informatie. 

Persoonsgegevens die ISAtrain  van (potentiële) zakelijke relaties ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

  • –  Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening; 
  • –  Een betere dienstverlening naar u toe; 
  • –  Om overeenkomsten en/of opdrachten aan te gaan en uit te kunnen (laten) voeren; 
  • –  Om een relatie en/of overeenkomst met u te kunnen aangaan en te onderhouden; 
  • –  Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld het doen van mededelingen via de post, e-mail, nieuwsbrieven en/of verzenden van berichten omtrent het online platform); 
  • –  Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden; 
  • –  Om wettelijke verplichtingen na te komen; 
  • –  Werving en selectie (sollicitatie), waarvoor u uw gegevens beschikbaar stelt doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt. 

ISAtrain  kan de persoonsgegevens van freelancers, potentieel (tijdelijke) werknemers, werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Ook kan ISAtrain  uw gegevens gebruiken voor andere doelen. Dat mogen we wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat. Hieronder valt onder andere het doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). 

Daarnaast kan ISAtrain  uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. 

De bewaartermijn is niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. 

Cookies 

ISAtrain  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en vergelijkbare technieken). Hiermee kunnen wij en derden uw internetgedrag op onze website volgen en verwerken daarbij uw persoonsgegevens om uw ervaring op onze website te verbeteren. 

Beveiliging 

ISAtrain  neemt de beveiliging van alle gegevens erg serieus en we spannen ons tot het uiterste in om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en te gebruiken. Daarom investeren we in onze systemen en medewerkers en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Werknemers van ISAtrain , die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. ISAtrain  kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Inzagerecht 

Heeft u een vraag, opmerking of een klacht over dit Privacy Statement of de registratie, gebruik en verwerking van persoonsgegevens? Neem dan gerust eens contact met ons op per e-mail via aware@istatrain.nl of per post via ISAtrain , t.a.v. management, Taag 87, 2491 CS, Den Haag. We streven ernaar binnen drie weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. 

Wijziging Privacy Statement 

ISAtrain  heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website https://isatrain.nl/privacy gepubliceerd en treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. 

Aanvaarding Privacy Statement 

Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaardt u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement. 

ISAtrain.nl